Regulamin

II Śliwicka Dyszka 14 października 2017 – Regulamin, na powtórzoną edycję 
 
I CELE IMPREZY: 
1. Popularyzacja biegania i nordic walking, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu. 
2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport. 
3. Promocja gminy Śliwice, jako przyjaznego dla uprawiania sportu, a w szczególności dla biegania. 
4. Integracja środowisk wiejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych. Więcej informacji znajdziecie na stronie: http: biegajace.sliwice.pl.
II ORGANIZATORZY: 
Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach. 
III TERMIN I MIEJSCE: 
1. Data: 14 października 2017 r. godz. 14.00 (sobota).
2. Miejsce: Śliwice, ul. Dworcowa 39, przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 
3. Dystans: 10 km bieg, 5 km nordic walking.
4. Biuro zawodów: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, ul. Dworcowa 39. 
5. Otwarcie biura zawodów nastąpi o godz. 9.00, zamknięcie o godz. 13.00.
6. Bieg główny na 10 km wystartuje o godz. 14.00, limit 2 godziny. Zawodnicy nordic walking wystartują o godz. 14.10, limit 110 minut.
IV TRASA BIEGU: 
1. Trasa selektywna, ulicami wsi i gminy Śliwice. Start przy GOK-u, później bieg do miejscowości Lińsk, następnie do miejscowości Rosochatka i do Śliwic na metę przy GOK-u. 
2. Trasa oznakowana co 1 kilometr, zabezpieczona. 
3. Nawierzchnia: 100 proc. asfalt. 
V. POMIAR CZASU:
1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Domtel za pomoc chipów aktywnych.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 13 października 2017 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu i marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna). 
2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów znajdującym się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach przy ul. Dworcowej 39. 
3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość. 
4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu i marszu na własną odpowiedzialność. 
5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu i marszu z przodu koszulki. 
6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu i marszu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych. 
7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
8. Zawodnicy startujący w biegu i marszu wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zawodów przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji imprezy.
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 
1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www. domtel.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej. 
2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu. 
3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. 
4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych w przypadku wpłat do 10 sierpnia 2017r. (wpłaty poprzez system Dotpay). 
5. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych, dla zawodów, którzy zapiszą się w terminie od 1 do 15 września. 
6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów. 
7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 
8. W przypadku osiągnięcia limitu 590 osób dla biegu na 10 km i 75 osób w konkurencji nordic walking, zapisy do biegu zostają zamknięte.
VIII. KLASYFIKACJA:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu: Open (I-III) puchar. Zwycięzcy biegu w kat. open kobiet i mężczyzn wygrają weekendowe pobyty z pełnym wyżywieniem dla dwóch osób w sportowym ośrodku Cztery Korty w Borach Tucholskich oraz 500 zł. Nagroda za 2. miejsca to 300 zł, a za 3. - 200 zł. Kategorie wiekowe biegu (pierwsze trzy miejsca nagradzane będą oryginalnymi ekologicznymi statuetkami oraz upominkami): K/M (16-19), K/M (20-29), K/M (30-39), K/M (40-49), K/M (50-59), K/M (60-69), K/M (70+). Kategorie specjalne: najlepsza zawodniczka i zawodnik z powiatu tucholskiego, najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Śliwice. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych (bieg główny).
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w konkurencji nordic walking: Open (I-III) puchar. 
3. Kategoria specjalna w biegu: najlepsza zawodniczka i zawodnik z powiatu tucholskiego, najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Śliwice.
4. Klasyfikacja drużynowa w biegu: miejsca I-III – puchary.
5. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody. Będzie informował o tym na stronie internetowej zawodów.
IX. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe lub grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą (na przykład firmy).
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym co najmniej jednego przedstawiciela płci przeciwnej (może to być trzech mężczyzn i jedna kobieta, trzy kobiety i jeden mężczyzna lub dwie kobiety o dwóch mężczyzn). Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.
3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który reprezentuje drużynę i kontaktuje się z organizatorem. Kapitan ma obowiązek do 12 października zgłosić swoją drużynę (podając jej nazwę i swój numer telefonu) do dyrektora zawodów Michała Rytlewskiego pod adresem michalrytlewski@gmail.com (w temat maila proszę wpisać II Śliwicka Dyszka - drużyna).
5. Za wynik uznany do klasyfikacji drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Zwycięża drużyna, której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza. Jeśli drużyny uzyskają jednakowe czasy o wyższym miejscu zdecydują ilość wszystkich zawodników wystawionych przez ekipy.
X. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz z agrafkami, unikatową koszulkę techniczną, wyjątkowy medal na mecie, wodę mineralną na mecie biegu, worek na odzież (depozyt), talony na ciepły posiłek i piwo, koktajl regenerujący warzywno-owocowy, numer do losowania nagród rzeczowych. 
XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 14.10.2017 r. znajdować się będzie w budynku GOK-u. 
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu. 
3. Po biegu i marszu na scenie na GOK-u nastąpi dekoracja zawodników i losowanie nagród dla biegaczy i kibiców. 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Bieg i marsz odbędą się bez względu na pogodę. 
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej. 
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 
7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny Michał Rytlewski – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin. 
8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 
II Śliwicka Dyszka 12 sierpnia 2017 – Regulamin.

I CELE IMPREZY:
1. Popularyzacja biegania i nordic walking, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
3. Promocja gminy Śliwice, jako przyjaznego dla uprawiania sportu, a w szczególności dla biegania.
4. Integracja środowisk wiejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych. Więcej informacji znajdziecie na stronie: http: biegajace.sliwice.pl.

II ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach.

III TERMIN I MIEJSCE:
1. Data: 12 sierpnia 2017 r. (sobota).
2. Miejsce: Śliwice, ul. Dworcowa 39, przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
3. Dystans: 10 km bieg, 5 km nordic walking.
4. Biuro zawodów: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, ul. Dworcowa 39.
5. Otwarcie biura zawodów nastąpi o godz. 11.00.
6. Bieg główny na 10 km wystartuje o godz. 16.00, limit 2 godziny. Zawodnicy nordic walking wystartują o godz. 16.10, limit 110 minut.

IV TRASA BIEGU:
1. Trasa selektywna, ulicami wsi i gminy Śliwice. Start przy GOK-u, później bieg do miejscowości Lińsk, następnie do miejscowości Rosochatka i do Śliwic na metę przy GOK-u.
2. Trasa oznakowana co 1 kilometr, zabezpieczona.
3. Nawierzchnia: 100 proc. asfalt.

V. POMIAR CZASU:
1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Domtel za pomoc chipów aktywnych.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 11 sierpnia 2017 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu i marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów znajdującym się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach przy ul. Dworcowej 39.
3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość.
4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu i marszu na własną odpowiedzialność.
5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu i marszu z przodu koszulki.
6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu i marszu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
8. Zawodnicy startujący w biegu i marszu wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zawodów przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji imprezy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www. domtel.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych w przypadku wpłat do 10 sierpnia 2017r. (wpłaty poprzez system Dotpay).
5. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych, płatne w dniu biegu i marszu w biurze zawodów.
6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
8. W przypadku osiągnięcia limitu 500 osób dla biegu na 10 km i 100 osób w konkurencji nordic walking, zapisy do biegu zostają zamknięte. Jeśli do 31 lipca nie zgłosi się 100 zawodników do nordic walking, organizator zwiększy ilość miejsc dla biegaczy. Informacje o wolnych miejscach będą zamieszczone na stronie internetowej biegu oraz na biegajacesliwice.blogspot.com i na facebooku Biegających Śliwic.

VIII. KLASYFIKACJA:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu: Open (I-III) puchar. Zwycięzcy biegu w kat. open kobiet i mężczyzn wygrają weekendowe pobyty z pełnym wyżywieniem dla dwóch osób w sportowym ośrodku Cztery Korty w Borach Tucholskich oraz 500 zł. Nagroda za 2. miejsca to 300 zł, a za 3. - 200 zł. Kategorie wiekowe biegu (pierwsze trzy miejsca nagradzane będą oryginalnymi ekologicznymi statuetkami oraz upominkami): K/M (16-19), K/M (20-29), K/M (30-39), K/M (40-49), K/M (50-59), K/M (60-69), K/M (70+). Kategorie specjalne: najlepsza zawodniczka i zawodnik z powiatu tucholskiego, najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Śliwice. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych (bieg główny).
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w konkurencji nordic walking: Open (I-III) puchar.
3. Kategoria specjalna w biegu: najlepsza zawodniczka i zawodnik z powiatu tucholskiego, najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Śliwice.
4. Klasyfikacja drużynowa w biegu: miejsca I-III – puchary.
5. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody. Będzie informował o tym na stronie internetowej zawodów.

IX. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe lub grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą (na przykład firmy).
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym co najmniej jednego przedstawiciela płci przeciwnej (może to być trzech mężczyzn i jedna kobieta, trzy kobiety i jeden mężczyzna lub dwie kobiety o dwóch mężczyzn). Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.
3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który reprezentuje drużynę i kontaktuje się z organizatorem. Kapitan ma obowiązek do 10 sierpnia zgłosić swoją drużynę (podając jej nazwę i swój numer telefonu) do dyrektora zawodów Michała Rytlewskiego pod adresem michalrytlewski@gmail.com (w temat maila proszę wpisać II Śliwicka Dyszka - drużyna).
5. Za wynik uznany do klasyfikacji drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Zwycięża drużyna, której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza. Jeśli drużyny uzyskają jednakowe czasy o wyższym miejscu zdecydują ilość wszystkich zawodników wystawionych przez ekipy.

X. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz z agrafkami, unikatową koszulkę techniczną (dla osób, które zgłoszą się do 15 lipca gwarantowany rozmiar koszulki), wyjątkowy medal na mecie, wodę mineralną na mecie biegu, worek na odzież (depozyt), talony na ciepły posiłek i piwo, koktajl regenerujący warzywno-owocowy, numer do losowania nagród rzeczowych.

XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 12.08.2017 r. znajdować się będzie w budynku GOK-u.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu.
3. Bieg i marszu odbywają się w ramach Dni Śliwic. Więcej informacji o Dniu Zdrowia i Sportu można znaleźć na stronie: biegajace.sliwice.pl.
4. Po biegu i marszu na scenie na GOK-u nastąpi dekoracja zawodników i losowanie nagród dla biegaczy i kibiców.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg i marszu odbędą się bez względu na pogodę.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny Michał Rytlewski – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulamin

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2017 Śliwicka Dyszka, All Rights Reserved.