Regulamin

3 Śliwicka Dyszka 18 sierpnia 2018 – Regulamin
I CELE IMPREZY:
1. Popularyzacja biegania i nordic walking, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy
ruchu.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
3. Promocja gminy Śliwice, jako przyjaznej dla uprawiania sportu, a w szczególności dla biegania.
4. Integracja środowisk wiejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych. Więcej informacji
znajdziecie na stronie: http: biegajace.sliwice.pl.
II ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach.
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Data: 18 sierpnia 2018 r. godz. 16.00 (sobota).
2. Miejsce: Śliwice, ul. Dworcowa 39, przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
3. Dystans: 10 km bieg, 5 km nordic walking.
4. Biuro zawodów: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, ul. Dworcowa 39.
5. Otwarcie biura zawodów nastąpi o godz. 10.00, zamknięcie o godz. 15.00.
6. Bieg główny na 10 km wystartuje o godz. 16.00, limit na pokonanie trasy 90 minut. Zawodnicy
nordic walking wystartują o godz. 16.10, limit 80 minut.
IV TRASA BIEGU:
1. Trasa wiedzie ulicami wsi i gminy Śliwice. Start przy GOK-u, później bieg do miejscowości
Lińsk, następnie do miejscowości Rosochatka i do Śliwic na metę przy GOK-u.
2. Trasa oznakowana co 1 kilometr, zabezpieczona.
3. Nawierzchnia: 100 proc. asfalt.
4. Na trasie będą znajdowały się dwa punkty z wodą.
V. POMIAR CZASU:
1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Domtel za
pomocą chipów aktywnych.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 17 sierpnia 2018 r. ukończą 16 lat (osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu i marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna).
2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja
zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów znajdującym
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach przy ul. Dworcowej 39.
3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość.
4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem
o zdolności do udziału w biegu i marszu na własną odpowiedzialność.
5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu i marszu z
przodu koszulki.
6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu i marszu, obowiązujących przepisów,
zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest
do zejścia z trasy.
8. Zawodnicy startujący w biegu i marszu wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku
podczas zawodów przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji
imprezy.
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej
www.dostartu.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
4. Wysokość wpisowego wynosi 40 złotych w przypadku wpłat do 16 sierpnia 2018r. (wpłaty
poprzez system Dotpay).
5. Wysokość wpisowego wynosi 60 złotych, dla zawodników, którzy zapiszą się w dniu zawodów.
6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień
zgłoszenia się do zawodów.
7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany
do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim
dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
8. W przypadku osiągnięcia limitu 700 osób dla biegu na 10 km i 100 osób w konkurencji nordic
walking, zapisy do biegu zostają zamknięte. Zawodnicy zapisanie i nieopłaceni nie będą mieli już
możliwość dokonania opłaty i wzięcia udziały w biegu. W przypadku osiągnięcia limitu przed
dniem 16 sierpnia, zapisy w dniu 18 sierpnia nie będą już możliwe.
VIII. KLASYFIKACJA:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu: Open (I-III) puchar. Zwycięzcy biegu w kat.
open kobiet i mężczyzn wygrają weekendowe pobyty z pełnym wyżywieniem dla dwóch osób w
sportowym ośrodku Cztery Korty w Borach Tucholskich oraz 500 zł. Nagroda za 2. miejsca to 300
zł, a za 3. - 200 zł. Kategorie wiekowe biegu (pierwsze trzy miejsca nagradzane będą oryginalnymi
ekologicznymi statuetkami oraz upominkami): K/M (16-19), K/M (20-29), K/M (30-39), K/M (40-
49), K/M (50-59), K/M (60-69), K/M (70+). Kategorie specjalne: najlepsza zawodniczka i
zawodnik z powiatu tucholskiego, najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Śliwice. Zawodnicy,
którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych
(bieg główny).
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w konkurencji nordic walking: Open (I-III) puchar.
3. Kategoria specjalna w biegu: najlepsza zawodniczka i zawodnik z powiatu tucholskiego,
najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Śliwice.
4. Klasyfikacja drużynowa w biegu: miejsca I-III – puchary i upominki.
5. Klasyfikacja dla najliczniejszej drużyny: miejsca I-III – puchary i upominki.
6. Nagroda za rekord trasy – 250 zł dla mężczyzn i kobiet. Do pobicia czas 31:47 – mężczyźni i
38:32 – kobiety.
7. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody. Będzie informował o tym na stronie
internetowej zawodów i na profilu facebookowym „Biegających Śliwic”.
IX. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe lub grupy
zawodników startujące pod wspólną nazwą (na przykład, stowarzyszenia, firmy, drużyny sportowe).
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym co najmniej jednego przedstawiciela płci
przeciwnej (może to być trzech mężczyzn i jedna kobieta, trzy kobiety i jeden mężczyzna lub dwie
kobiety i dwóch mężczyzn). Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.
3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który reprezentuje drużynę i kontaktuje się z
organizatorem. Kapitan ma obowiązek do 10 sierpnia zgłosić swoją drużynę (podając jej nazwę i
swój numer telefonu) do dyrektora zawodów Michała Rytlewskiego pod adresem
michalrytlewski@gmail.com (w temat maila proszę wpisać „3 Śliwicka Dyszka - drużyna”).
5. Za wynik uznany do klasyfikacji drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto
osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej.
Zwycięża drużyna, której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza. Jeśli drużyny uzyskają
jednakowe czasy o wyższym miejscu zdecydują ilość wszystkich zawodników wystawionych przez
ekipy.
X. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz z agrafkami,
unikatową koszulkę techniczną, wyjątkowy medal na mecie, wodę mineralną na mecie biegu,
worek na odzież (depozyt), talony na ciepły posiłek, koktajl regenerujący warzywno-owocowy,
numer do losowania nagród rzeczowych oraz inne upominki.
XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 18.08.2018 r. znajdować się będzie w budynku GOK-u.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu.
3. Po biegu i marszu na scenie na GOK-u nastąpi dekoracja zawodników i losowanie nagród dla
biegaczy i kibiców.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg i marsz odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku ekstremalnych warunków
pogodowych, które sprawią, że organizator nie będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom,
zawody mogą zostać opóźnione, przełożone lub odwołane. Decyzja o ewentualnym opóźnieniu
przełożeniu lub odwołaniu zawodów należeć będzie do dyrektora biegu po konsultacje w
organizatorami oraz przedstawicielami służb zabezpieczających imprezę.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik
zostanie zdyskwalifikowany.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator
doradza, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
zm.)
7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny Michał Rytlewski – decyzje Dyrektora są
nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd
protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulamin

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2017 Śliwicka Dyszka, All Rights Reserved.